0

ජුම්ලා ස්තාපිත කරගන්න හැටි..

Sunday, August 8, 2010
මාගේ ප්‍රතම ලිපියෙන් ජුම්ලා ගැන සවිස්තරාත් මක තොරතුරු ඔබට ලැබෙන්නට ඇතැයි සිතාගෙන මෙම ලිපිය ලියමි

අද පාඩම ගම්පෙරලිය...

හී හී...
අත්තටම අද උගන්නන්න් යන්නෙ ජුම්ලා කොහොමද ඉන්ස්ටොල් කරගන්නෙ කියල...

මුලින්ම දැනට තියෙන ජුම්ලා මෘදුකාන්ගය බාගම්මු..

0 comments: